R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind alegerea  preşedintelui de şedinţă

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava

 

 

          Īn baza prevederilor art. 35 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,

 

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art. unic. Alege prin vot deschis, ca preşedinte de şedinţă al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, pe domnul consilier BUZILĂ GHEORGHE.

 

Preşedinte de vārstă,                                                Asistenţi ,

BUZILĂ GHEORGHE                                 CRĂCIUNESCU ILIE

                                                                            

 

                                                                       IOJA CEZAR

 

 

 

                                                                             Contrasemnează,

                                                                             Secretarul municipiului

                                                                                        Jr. Petronela Vlasa

 

Nr.75/19.06.2008