R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Ā R E

privind alegerea viceprimarului Consiliului local

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava īntrunit īn şedinţă extraordinară īn data de 25.06.2008

 

 

          Avānd īn vedere art.57 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare şi ale art.11-13 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,

 

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

          Art. unic. Īn urma stabilirii rezultatului votului secret  declară ales viceprimar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, pe domnul consilier RUSU FILARET MIRCEA.       

         

 

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

BUZILĂ GHEORGHE

                           

 

 

 

                                                                   Contrasemnează ,

                                                                   Secretarul municipiului

                                                                             Jr. Vlasa Petronela

                                                                              

 

Nr.76/25.06.2008