R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava īntrunit īn şedinţă extraordinară īn data de 25.06.2008

 

 

          Īn baza dispoziţiilor art.54 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,  ale art.15 şi 30 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 - Organizează un număr de  4 comisii de specialitate , după cum urmează :

 

          a)Comisia nr. I pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ, agricultură-silvicultură.

         b)Comisia nr.II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură.

       c)Comisia nr.III pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

      d)Comisia nr. IV pentru īnvăţămānt, sănătate şi familie, cultură şi culte, , muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism

 

          Art.2. Stabileşte un număr de 11 consilieri pentru comisia nr. I, avānd următoarea componenţă:

1.      Boca Roman

2.    Buzilă Gheorghe

3.     Chiruţă Vasile

4.    Cojocaru Nicuşor Marcel

5.     Crăciunescu Ilie

6.    Dromereschi Gheorghe

7.     Ioja Cezar

8.    Iordache Gheorghe

9.    Postelnicu Petrică Tinel

10.Proboteanu Constantin

11.Rusu Filaret Mircea

 

          Art.3. Stabileşte un număr de 13 consilieri pentru comisia nr. II, avānd următoarea componenţă:

1.      Alexievici Petrică

2.    Boca Roman

3.     Boncheş Ilie

4.    Buzilă Gheorghe

5.     Chiruţă Vasile

6.    Cojocaru Nicuşor Marcel

7.     Dromereschi Gheorghe

8.    Huţanu Constantin

9.    Ioja Cezar

10.Mironescu Vasile

11.Postelnicu Petrică Tinel

12.Proboteanu Constantin

14.Rusu Filaret Mircea          

          Art.4. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru comisia nr. III, avānd următoarea componenţă:

1.      Alexievici Petrică

2.    Cheşa Elena

3.     Costin Sorin Liviu Octavian

4.    Iordache Gheorghe

5.     Mironescu Vasile

Art.5. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru comisia nr. 4, avānd următoarea componenţă:

1.      Boncheş Ilie

2.    Cheşa Elena

3.     Costin Sorin Liviu Octavian

4.    Crăciunescu Ilie

5.     Huţanu Constantin

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Contrasemnează

 

                                                                 Secretarul municipiului

                                                             Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

Nr.77/25.06.2008