ROMÂNIA                                                         

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  stabilirea reprezentanţilor  Consiliului Local în cadrul  Comisiei de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical şi a comisiei de contestaţie conform OUG nr. 68/2008

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  art. 5 alin.(1) şi alin. (2) lit. ,,e” din OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. ,,b” precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se  numesc reprezentanţii Consiliului Local în cadrul Comisiei de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical, în următoarea componenţă:

-           Proboteanu Constantin-membru titular

-           Boncheş Ilie -membru titular

-           Cojocaru Nicuşor- membru supleant

-           Costin Sorin- membru supleant

 

        Art. 2 Se  numesc reprezentanţii Consiliului Local în cadrul Comisiei de contestaţie pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical, în următoarea componenţă:

-         Chiruţă Vasile-membru titular

-     Rusu Mircea-membru titular

-          Iordache Gheorghe- membru supleant

-          Postelnicu Tinel- membru supleant

 

                Art. 3 Comisia se va constitui prin dispoziţie a primarului după nominalizarea tuturor reprezentanţilor.

 

          Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.79