ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării fără licitație publică a suprafeței de 43 mp, teren situat în Str.Petreni nr.20, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Cota Elena

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" și alin.(5) lit."b", precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001– a administrației publice locale- Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeței de 43 mp, teren identic cu parcela 3607/55 din CF 1342, teren limitrof construcției proprietate particulară, situată în Str.Petreni nr. 20, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Cota Elena.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 24 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea prețurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 12 rate egale lunare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.8