ROMÂNIA                                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere

pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,e” precum şi art.55 alin. (9),  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se numeşte Comisia de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă, în următoarea componenţă:

          Primar – Ioan Moraru - preşedintele comisiei

          Viceprimar –Mircea Filaret Rusu-membru titular

          Secretar – Petronela Vlasa-membru titular

          Consilier local Alexievici Petrică-membru titular

          Consilier local  Ioja Cezar -membru titular

          Consilier local Huţanu Constantin- membru titular

          Consilier local Postelnicu Tinel -membru titular         

Secretar comisie- Felicia Mezdrea- jurist consiliul local

          Consilier local Mironescu Vasile -membru supleant

          Consilier local Dromereschi Gheorghe -membru supleant

 

          Art. 2 Comisia nominalizată va analiza ofertele de imobile existente pe piaţa liberă, care prezintă interes pentru realizarea unor obiective sau măsuri ale administraţiei locale, va negocia preţul şi va propune Consiliului Local achiziţionarea în funcţie de priorităţi.

            Art. 3 Primarul municipiului şi Comisia mai sus nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.80