ROMÂNIA                                         

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilireaZilelor MunicipiuluiVatra Dornei

în perioada 19-21 septembrie şi a sumelor necesare pentru desfăşurarea manifestărilor

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se abrogă HCL nr.58/2003.

          Art. 2 Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea Zilelor Muncipiului Vatra Dornei” – ediţia 2008 în perioada 19-21 septembrie 2008.

            Art. 3 Se aprobă programul de activităţi al Zilelor Municipiului conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 4  Se  aprobă finanţarea organizării acestor manifestări cu suma de  135.000 lei .

            Art. 5 Primarul municipiului, prin Serv. contabilitate, Casa de cultură, Biblioteca G.T. Kirileanu şi Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.81