ROMÂNIA                                              

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

De respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării funcţiei de administrator public 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul dispoziţiilor  art.45 alin. (1)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării funcţiei de administrator public.

Art. 2  Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.82