ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea locaţiei în vederea construirii unor parcări etajate

 si aprobarea sumelor necesare  întocmirii proiectelor tehnice

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi prevederile art.20 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă  construirea a trei parcări etajate pe terenul situat în Str. Unirii nr.66-78, în zona Mihai Eminescu nr. 28 şi Mihai Eminescu nr.54 ,  aflat in proprietatea Municipiului Vatra Dornei, fără a afecta obiectivele ce urmează a fi construite, aprobate prin Hotărâri de Consiliu local.

Art. 2 Se aprobă întocmirea proiectelor tehnice în vederea  construirii obiectivelor descrise la art.1 .

Art.3 Sumele necesare întocmirii proiectelor tehnice prevăzute la art.2 vor fi suportate de la bugetul local.

Art.4 Primarul, prin Serviciul de Urbanism, Compartimentul Cadastru şi Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 83