ROMÂNIA                                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de proiectare tehnică aferentă proiectului Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Se aprobă raportul de revizuire a studiului de fezabilitate aferent proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei”.

         Art.2. Se aprobă proiectul tehnic şi detalii de execuţie aferente proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei”.

       Art.3. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aferentă proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei”.

                  Art.4. Se aprobă indicatorii tehnici şi economici ai proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei”.

                 Art.5.  Primarul, prin DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.85