ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“e” şi alin.7 lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

               Art. 1 Se aprobă cofinanţarea Proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei” cu suma de 350.091,71 lei,  reprezentând 2,4% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

             Art. 2 Se aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile generate de implementarea Proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei” .

 

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.86