ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării, cofinanţării şi susţinerii Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în  familie Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi HG nr. 686/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului vilenţei în familie ;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.1, 2, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art.1 Se aprobă înfiinţarea Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie cu sediul în Str. Roşu nr. 103 , având o capacitate de 10 persoane şi personal implicat din cadrul instituţiei: un asistent social, un asistent medical, un psiholog, un jurist, o infirmieră.

          Art.2 Se aprobă cofinanţarea Proiectului ,, Centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie Vatra Dornei” cu suma de 8000 lei, reprezentând 10,7% din valoarea cheltuielilor eligibile şi suportarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile.

         Art.3          Se aprobă asumarea costurilor de functionare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie pentru o perioadă de 3 ani după semnarea contractului de finanţare.

         Art.4          Se aprobă menţinerea obiectului de activitate al  Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie timp de 2 ani.

          Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială şi Serv. contabilitate  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 88