ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe  în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36  alin. (2) lit. “cşi alin.(5) lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicata, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a următoarelor locuinţe :

  1. Str.M.Eminescu, nr.27, deţinută cu contract de închiriere de către   Smochină Emilia.
  2. Str.Negresti, nr.12, deţinută cu contract de închiriere de către  Gabor Ioan.

Art. 2 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Vânzarea locuinţei în temeiul Legii nr.112/1995, se va putea face după achitarea diferenţei de chirie, conform art.2 din HCL nr.73/31.08.1999.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 89