ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vânzării, suprafetei de 1479 mp, teren situat în Str.Runc, nr.8A, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC ONIONA COM PORD SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  31 ianuarie 2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - Republicată;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafetei de 1479 mp, teren situat în Str.Runc, identic cu parte din parcela 2106/1 din CF 2851, cu respectarea dreptului de preemţiune  pentru SC ONIONA COM PROD SRL., în vederea amenajării  căilor de acces , a parcării şi  spaţiu verde, necesar funcţionrăii  Pensiunii “Casa Vânătorului”

Art.2 Preţul de vânzare, al terenului de la art.1, se stabileşte la 30 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 12 rate egale lunare.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              Contrasemnează

  ILIE BOANCHEŞ                                                     Secretarul Municipiului

                                                                                             Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.9