ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   achiziţionarea de materiale în vederea schimbării reţelei de alimentare primară cu agent termic în str. Schitului

         

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) pct. 14, precum şi art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se  aprobă  achiziţionarea de materiale în vederea schimbării reţelei de alimentare primară cu agent termic în str. Schitului. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 6000 lei,  în vederea  realizării obiectivului prevăzut la art.1.

Art. 3  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art.4 Primarul, prin DADP şi Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 90