ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   finanţarea  participării Ansamblulului folcloric ,,Dorna Dorului   la Festivalul Internaţional de Folclor din Polonia

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct. 4, 5, precum şi art.45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 10800 lei , pentru finanţarea participării Ansamblului folcloric ,,Dorna Dorului   la Festivalul Internaţional de Folclor din Polonia.

 Art. 2  Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Vlasa Petronela

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.92