ROMÂNIA                                          

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

Privind respingerea proiectului de hotărâre privind atribuirea unor spaţii, prin închiriere pentru PPPS- Filiala Vatra Dornei şi PNGCD- Filiala Vatra Dornei în Str.Republicii nr.41  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată cu  modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se respinge proiectul de hotărâre privind atribuirea unor spaţii, prin închiriere  Partidului Popular şi al Protecţiei SocialeFiliala Vatra Dornei şi  Partidului Noua Generaţie Creştin Democrat - Filiala Vatra Dornei în Str. Republicii nr. 41.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate.

Art. 3 Cu drept de contestaţie în termen legal la Tribunalul Suceava, secţia de contencios administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR.95