ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării suprafeţei de 196,97 mp teren, situat în Str.Unirii nr.39, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  Ionică Jenică Gabriel şi Ionică Cristina, proprietarul construcţiilor

                       

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 196,97  mp, din care 146 mp teren   parte din parcela  763/1 din CF 1272- teren aferent curţii şi anexelor si suprafata de 47,87 mp parte din parcela topo 763/2 din CF 1272– reprezentând terenul aferent casei de locuit proprietate personală,  situată în Str.Unirii, nr.39, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ionică  Jenică Gabriel şi Ionică Cristina.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 30 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 96