ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul pentru vânzarea unei suprafete de 5000 mp teren situate in Str.Foresta în vederea construirii si amenajării unui depozit pentru deşeuri refolosibile

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin. (5) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale,republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se acordul de principiu pentru vânzarea suprafeţei de 5000 mp   teren situat în Str.Foresta,  în vederea construirii si amenajării unui depozit pentru deşeuri refolosibile, după identificarea exactă a amplasamentului.

 

Art. 2 Primarul, prin  Compartimentul Cadastru , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 97