ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul în vederea  înfiinţării , construirii şi finanţării unui adăpost pentru animale în zona Buliceni

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi ale Ordinului nr. 31/523/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;

          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanaţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36  alin. (2) lit. “cşi alin.(5) lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1 Se acordul în vederea înfiinţării, construirii şi finanţării unui adăpost pentru animale în suprafaţă de 250 mp pe terenul aparţinând municipiului Vatra Dornei, situat în zona Buliceni, după identificarea exactă a amplasamentului.

Art. 2  Primarul municipiului, prin compartimentul cadastru şi DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 98