ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări in Judeţul Suceava, la care municipiul Vatra Dornei este membru asociat

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30.07.2008

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

   Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

  Īn temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1  Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări īn Judeţul Suceava, precum şi a Actului Adiţional nr. 2740/2003 pentru modificarea şi completarea acestuia, conform Actului adiţional prevăzut īn Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Art. 2 Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări īn Judeţul Suceava, precum şi a Actului Adiţional nr. 2741/2003 pentru modificarea şi completarea acestuia, conform Actului adiţional prevăzut īn Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Art. 3  Se desemnează domnul Ioan Moraru, ca reprezentant a Consiliului Local Vatra Dornei īn Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări īn Judeţul Suceava, şi se īmputerniceşte să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări īn Judeţul Suceava, īn forma prevăzută la art.1 şi  2 din prezenta hotărāre.

 

Art. 4 Se īmputerniceşte Dl. IOAN MORARU, primarul municipiului Vatra Dornei, cetăţean romān, născut la data de 31.01.1958 īn comuna Şarul Dornei, judeţul Suceava, domiciliat īn municipiul Vatra Dornei, str. Bīrnărel , nr. 14, posesor al C.I. seria SV, nr.003138, eliberată de SPCLEP Vatra Dornei la data de 15.01.1999 , să semneze īn numele şi pe seama Consiliului Local Vatra Dornei, Actele Adiţionale la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări īn Judeţul Suceava, prevăzute īn anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărāre.

 

Art. 5 Consiliul Local Vatra Dornei īşi exprimă consimţămāntul pentru acceptarea ca noi membri ai Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări īn Judeţul Suceava a oraşelor şi comunelor, conform listei cu noii asociaţi, prezentaţi īn anexa 3 din prezenta hotărāre.

 

Art. 6- Se īmputerniceşte Dl. Bompa Neculae, cetăţean romān, născut la data de 16.11.1954 īn municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, domiciliat īn municipiul Suceava, str. Mărăşti, nr. 12, bl. 2, sc. B, ap. 6, judeţul Suceava, posesor al C.I. seria  SV, nr. 415882, eliberată de SPCLEP Suceava la data de 17.02.2006, să īndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru īnregistrarea modificărilor şi completărilor  Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Judecătoria Suceava şi la Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor.

 

Art.7 – La data adoptării prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Consiliului Local nr.1 /31.01.2008.

 

Art. 8 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Vatra Dornei vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 99