ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2009

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 8 ianuarie 2010

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

              În conformitate cu prevederile  din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale capitolului 4, alin. 4.12.2., lit. ,,b” alin. b.1) din Ordinul MFP nr. 3387/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală - Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2009, în sumă de 1.420.636,80 lei.

          Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 NICUŞOR COJOCARU

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

08.01.2010

NR.1