R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Chiruţă Ionuţ

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

         Având în vedere 

         -Referatul  constatator semnat de  Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

         -Demisia nr. 17513/16.08.2010 din calitatea de consilier local a domnului  Chiruţă Ionuţ ;

         -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

         Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Chiruţă Ionuţ, înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din 1 iunie 2008.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Chiruţă Ionuţ.

         Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                   Contrasemnează

                                                     p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.100