R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier municipal a  doamnei Marinca Mihaiela

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 100/2010, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PSD a domnului Chiruţă Ionuţ Gabriel precum şi   adresa nr.   19571/2010  a organizaţiei judeţene a PSD;                     

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

                         Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local  a doamnei Marinca Mihaiela,  membră a Partidului Social Democrat- Filiala  Vatra Dornei.

                         Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, doamna Marinca Mihaiela face parte din comisia  de specialitate nr. II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţia mediului precum şi din  comisia de specialitate nr. IV pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.101