ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

          În conformitate cu:

-   Prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

- Hotararea Guvernului nr. 90/2003, privind regulamentul de organizare şi functionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială;

- Prevederile OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile HG 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale ;

- Prevederile art. 103 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

          În temeiul dispoziţiilor  art. 36, alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.2 precum şi art.45,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se constituie Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Vatra Dornei în următoarea componenţă:

Romanică Tirel- reprezentant al Consiliului local

Popescu Felician- reprezentant al Primăriei

Reprezentanţi ai comunităţii oamenilor de afaceri

- Bosînceanu Ionela - Reprezentant instituţii de învăţământ preşcolar

- Cormoş Maria - Reprezentant  Şcoala Nr.2

- Leonte Dupu Alina - Reprezentant Şcoala Nr.4

- Ţarcă Mihai- Reprezentant Liceul Teoretic „Ion Luca”

- Nimigean Mihai - Reprezentant  Poliţia Vatra Dornei

- Pintescu Florin Cornel - Reprezentant  Detaşamentul de Jandarmi

- Apăvăloaie Lucanu Luminiţa-Reprezentant  Spitalul municipal Vatra Dornei

- Ciobanu Teodora- Reprezentant  Parohia Ortodoxă ,,Naşterea Maicii Domnului”

 

-Valică Nicoleta Andreea- Reprezentant  Parohia Ortodoxă,, Sf. Treime”

- Jula Emilia – Reprezentant Parohia Romano - Catolică

- Ungureanu Ilk Claudiu - Reprezentant  Cultului Penticostal

- Reprezentanţi ai comunităţii oamenilor de afaceri

          Art.2 Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Vatra Dornei va fi asigurat de către domnul Busuioc Antonel din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.

         Art.3 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Vatra Dornei conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art. 4  Primarul municipiului, prin Direcţia de Asistenţă Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.103