ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind închirierea  cabinetelor medicale din incinta creşei, având destinaţia de cabinete medicale de medicină de familie

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului ing.Ioan Moraru, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă închirierea pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii,  a cabinetelor medicale din incinta creşei,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.2  Preţul chiriei va fi stabilit conform HCL anuale privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor.

      Art.3 Primarul, prin Serviciul Venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.104

 

 

 

 

ANEXA LA HCL NR. 104/30.09.2010

 

 

 

 

Cabinet medical individual medicină de familie

Suprafaţa totala

Dr. ANDREI VIOLETA

 

65,46 mp

Dr. FAZAKAŞ EVA

 

42,96 mp

Dr. VOROBEŢ LILIANA

 

52,70 mp