ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei  beneficiarilor de  ajutoare de urgenţă, persoane fizice şi juridice, afectate de inundaţiile produse în  municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. 18 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, prevederile  OUG  nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005  precum şi art. 2 din Hotărârea consiliului local nr. 84/13.08.2010  ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1  Se aprobă lista beneficiarilor de  ajutoare de urgenţă, persoanele fizice şi juridice,  afectate de inundaţiile produse în municipiul Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.105