ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 213/18.12.2009 privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a  suprafetei de 177 mp teren situat în Str.Negreşti nr.11, aferent locuintei proprietate personală si a căilor de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Villagran Gabriela

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

 

          Având în vedere  expunerea de motive a domnului  primarul municipiului Vatra Dornei,  raportul compartimentului  de specialitate precum si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.123 alin.”3”din Legea nr.251/2001- privind administraţia publică locală precum şi ale HCL nr. 213/2009, HCL nr. 38/31.05.2010, HCL nr. 72/30.07.2010;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Art. 2 din HCL nr. 213/18.12.2009 se modifică şi se completează după cum urmează:

          ,,Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la  32,5 euro/mp, conform HCL nr.72/30.07.2010 privind însuşirea rapoartelor de reevaluare a terenurilor proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, situate în strada Negreşti nr. 11 şi Miriştei nr. 22 , cu achitarea unui avans de 30% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 24 rate egale lunare, consecutive.”

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru şi compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.107