ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea    vânzării suprafeţei de 16 mp teren situat în strada Oborului f.n. aferent construcţiei proprietatea lui Negrea Niculae, în vederea realizării accesului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                   Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de  16 mp teren, parte din PT 2336/1 din  CF 817 , situat în strada Oborului f.n., aferent construcţiei proprietatea lui Negrea Niculae, în vederea realizării accesului.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 40 euro/mp, conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrală în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3  Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.109