ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările şic ompletările ulterioare;

Având în vedere HCL nr.151/30.09.2009 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.2 lit. „b” si 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale- cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003  prin HCL nr.208/2009 pe Str.Poligonului, după cum urmează:

-         domnişoara Gătej Simona- pentru renuntarea la lotul de teren;

-         domnul Ionescu Ovidiu Corneliu- pentru renuntarea la lotul de teren

 

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE               

 Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                      p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 11