ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea    vânzării suprafeţei de 103,36 mp teren situat în strada Republicii nr.27, aferent construcţiei proprietatea lui Serdenciuc Necoreta,  Serdenciuc Florin Mircea şi Boicu Bianca Petronela

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întruni în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

                   Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 103,36  mp teren proprietatea privată a municipiului, situat în strada Republicii nr. 27   ,  aferent construcţiei proprietatea lui Serdenciuc Necoreta,  Serdenciuc Florin Mircea şi Boicu Bianca Petronela, parte din PT 391/1   din CF 30375.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 12 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.110