PROIECT  - 13

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei 

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile  art.311 alin.1 alin.2 lit.”c” si alin.4 al Legii nr. 51/2006 actualizata, a serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si dispozitiile Legii nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare ;
           In temeiul art.36 alin (1), alin.(2) lit.
(b) lit. (c) lit. (d), alin. (4) lit. (e), alin. (5) lit. (b) lit. (c), alin. (6) si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE

 

Art.1.   Se aprobă  gestiunea delegata a  Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei, prin atribuire directa  catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI.

Art.2.   Se aproba incheierea contractului de delegare de gestiune  a Serviciului public de salubrizare si ecologizare  din municipiul Vatra Dornei  pe o perioada de ______ ani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aproba caietul de sarcini, regulamentul de organizare si functionare si  indicatorii de performanta pentru serviciile delegate, potrivit Anexei 1 la contractul de delegare de gestiune

Art.5. Patrimoniului din domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei cu care va opera SC “ECOLOGICA ” SRL VATRA DORNEI, va face obiectul unui protocol de predare –primire intre Municipiul Vatra Dornei si SC “ECOLOGICA ” SRL VATRA DORNEI.

Art.6.   Se mandateaza Primarul Municipiului Vatra Dornei sa semneze, in numele  Municipiului Vatra Dornei, contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare si ecologizare

Art.7. Primarul Municipiului, prin DADP, Compartimentul juridic si SC “ECOLOGICA ” SRL VATRA DORNEI  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.112