ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia Naţională a Salvatorilor montani- filiala Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.“a”, pct 5,6,15, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă  acordul de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia Naţională a Salvatorilor montani- filiala Vatra Dornei , conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului pentru semnarea acordului prevăzut la art.1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin SPDTS va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.113