ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 148/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile art.14 alin.5 al Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu  modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.,,a” pct.17, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Art. 1 din HCL nr. 148/2009 se modifică şi se completează după cum urmează:

,, Se aprobă componenţa Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL, în următoarea structură:

-         Preşedinte – primarul municipiului Ioan Moraru

-         Membri: - viceprimarul municipiului Mircea Rusu

                             - p.secretarul municipiului Rodica Albei

                             - consilieri locali: Marinca Mihaiela şi Pindelea Grigore

          Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de funcţionarul responsabil cu fondul locativ şi nu are drept de vot.”

          Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 148/2009 rămân neschimbate.

          Art. 3        Primarul municipiului, prin compartimentul locativ şi comisia numită va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.114