ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea    vânzării suprafeţei de  1313 mp teren situat în strada Republicii nr. 5B, aferent hotelului proprietatea SC INTUS SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

                   Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei  totale de 1313 mp teren proprietatea privată a municipiului, situat în strada Republicii nr. 5B, reprezentând:

-         192  mp- 3CC parte din PT 2267/2 din CF 4028

-         1121 mp- parte din PT 2269 din CF 4139- parcare şi cale de acces,  aferent construcţiei proprietatea lui  SC INTUS SRL.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 60 euro/mp, conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, diferenţa urmând a fi achitată în 12 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Contractul de vânzare- cumpărare va fi încheiat după achitarea debitelor restante către bugetul local.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 SEPTEMBRIE 2010

NR.115