ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea completării Acordului privind modul de implementare a

Proiectului „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în dta de 15 octombrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             ,, Acordul privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava”, aprobat prin HCL nr. 215/18.12.2009 şi HCL nr. 88/17.09.2010;

 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului Solicitantului aferent POS Mediu, Axa Prioritară 2- ,, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

În temeiul  art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14  precum şi al art. 45 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE

 

     Art.1. Se aprobă completarea ,,Acordului privind modul de implementare a Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”,  încheiat între Consiliul Judeţean Suceava şi cele 114 consilii local asociate, în sensul că după articolul 4 se introduce art. 4^1, care va avea următorul cuprins:

,, Art.4^1 Monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme este în sarcina consiliilor locale proprietare ale acestora”.

Art. 2. Primarul municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

15 octombrie 2010

NR.116