ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la finanţarea

Proiectului „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15 octombrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             Hotărârea Consiliului local nr. 111/28.08.2008 privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei ca membru asociat la ADI de Gestionare a Deşeurilor în jud. Suceava;

            Prevederile ,, Acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava”, aprobat prin HCL nr. 215/18.12.2009 şi HCL nr. 88/17.09.2010, precum şi ale art. 18 alin. (2) lit. b din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în jud. Suceava;

 Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului Solicitantului aferent POS Mediu, Axa Prioritară 2- ,, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

În temeiul  art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14  precum şi al art. 45 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE

 

     Art.1. Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Vatra Dornei la finanţarea proiectului „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava” , în valoare de 701.059 lei, defalcată pe ani după cum urmează:

-         Anul 2011- 290.940 lei

-         Anul 2012- 304.960 lei

-         Anul 2013- 105.159 lei

Art. 2. Primarul municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

15 octombrie 2010

NR.117