ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂREA

PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE VOR FI PRACTICATE  DE CATRE SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE  ŞI ECOLOGIZARE PE RAZA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15 octombrie 2010

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin 1 si 2, lit. a,d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată, precum şi prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin.(4) din Legea  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 112/2010 privind  aprobarea delegarii directe a gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  către S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI;

Luand act de Contractul de delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei  ;

 În temeiul art. 36, alin 2 lit.d si alin.6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. Se aproba tarifele ce vor fi practicate de către SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, începând cu data de 01.10.2010, pentru desfăşurarea activităţilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei , potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul municipiului, prin DADP şi SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

15 octombrie 2010

NR.119