ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.1, art.4, art.5 din Legea nr.15/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” alin. (6) lit. “a” pct. 2, 5  şi al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, din inventarul terenurilor disponibile în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003,  a unor loturi de teren către:

 a)familia Mihalache Constantin şi Mihalache Minorica Loredana                      

b)familia Apetrii Mihai şi Apetrii Laura Lenuţa

Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 1 se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

 

 

 

 

 

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

                                                                                                                             Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 12