ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

Privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a Concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al S.C. ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15 octombrie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din  HCL nr. 79/13.08.2010 şi contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare şi ecologizare  ;

             În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a , art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al  S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform condiţiilor  prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: (1)Se aprobă componenţa comisiei de examinare în vederea ocupării funcţiei de director la S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , după cum urmează:

Preşedinte: Proboteanu Constantin

Membri:- consilier local Romanică Tirel

                 - consilier local Cojocaru Nicuşor

               -  Albei Rodica- p.secretar municipiu

                -   Ciocan Saveta- şef serviciu contabilitate

           (2) Se aprobă componenţa comisiei de contestaţii la concursul în vederea ocupării funcţiei de director la S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , după cum urmează:

Preşedinte: Chiruţă Vasile

Membri: - consilier local Apetrii Toader

                 - consilier local Buzilă Gheorghe

               - Lostun Cristina- consilier serv. urbanism

               -  Puşcaşu Bogdan- consilier DSIE

         (3) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de către Mezdrea Felicia- jurist consiliul local

        Art.3. Primarul Municipiului, prin comisiile numite şi Adunarea generală a S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

15 octombrie 2010

NR.120