ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a Băii publice către Asociaţia Pensionarilor Dorna 2003

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15 octombrie 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  art. 17 din Legea nr. 213/1998 rep. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

          În temeiul dispoziţiilor  art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a”  pct.2,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 Se aprobă darea  în administrare a băii publice către Asociaţia Pensionarilor Dorna 2003, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire conform legii.

           Art. 2 Contravaloarea utilităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii va fi suportată de către beneficiar.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

15 octombrie 2010

NR.121