ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 60.000  lei  necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice perioadei sezonului de iarnă 2010- 2011.

Art. 3 . Sumele alocate vor fi suportate din bugetul local şi surse atrase.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Direcţia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

28 octombrie 2010

NR.123