ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea  unei locuinţe sociale pentru tineri,

realizată prin Programul ANL, situată în Str.Podu Verde, nr.1

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, ale Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL, precum şi HG nr.962/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”C” şi alin.5 lit.“a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea  locuintei sociale pentru tineri realizată prin programul ANL, situată în str.Podu Verde nr.1- apartamentul nr. 10 sc. C, către Farcaş Emanoil Ioan.

Art.2 Se aprobă eliberarea locuinţelor sociale pentru tineri realizate prin programul ANL, situate în str.Podu Verde nr.1- apartamentul nr. 12 sc. C şi apartamentul nr. 3 sc. D, a căror contracte de închiriere au încetat.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

28 octombrie 2010

NR.125