ROMÂNIA

                                                         JUD. SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010

Având în vedere expunerea de motive a  primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă repartizarea spaţiilor din imobilul proprietatea municipiului Vatra Dornei, strada  Mihai Eminescu, nr. 15, astfel:

- Clubul pensionarilor Vatra Dornei – 1 spaţiu compus din 1 cameră

- Asociaţia Pensionarilor Dorna 2003 – 1 spaţiu compus din 1 cameră

- Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - 1 spaţiu compus din 1 cameră

- restul camerelor vor fi închiriate prin licitaţie publică pentru activităţi de prestări servicii.

      Art.2  Art.2 (a)Se aprobă darea în folosinţă cu titlu gratuit Jandarmeriei Vatra Dornei,  pe durata desfăşurării activităţii, a spaţiului reprezentând aripa estică a clădirii (P+2E), cu acces din curtea interioară.

                        (b)Hotărârea Consiliului local nr. 83/1996 se modifică în mod corespunzător.

      Art.3 Primarul, prin Serviciul Venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

Vatra Dornei

28 octombrie 2010

NR.126