ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu drept de uz şi servitute, a suprafeţelor de 2 m˛ teren situat pe strada Argestru  şi  4,32 m˛ teren situat pe strada Poligonului din municipiul Vatra Dornei, către E.On – Moldova S.A. în vederea construirii a două Posturi de Transformare Aeriene tip 

( PTA ) 20 / 0,4 kV

 

            Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. nr. 16 din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice şi a art.124 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 115 alin.(1) lit. ,,b”,  art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct. 11 şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale rep.;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, cu drept de uz şi servitute, pe durata existenţei instalaţiilor, a suprafeţei de 2 mp teren situat pe strada Argestru  şi 4,32 mp teren situat pe strada Poligonului,  către SC E.ON Moldova SA , în vederea construirii a două Posturi de Transformare Aeriene tip ( PTA ) 20 / 0,4 kV.

            Art. 2 Amplasamentul  este descris în planul de amplasament din anexa la prezenta hotărâre.

            Art. 3  Primarul municipiului, prin DSIE-comp. Energetic , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

 

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

28 octombrie 2010

NR.127