ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

  privind   modificarea  HCL nr. 47/2010 privind aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural artistice şi sportive organizate de  Clubul Copiilor şi Elevilor

           

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”,pct.4,5,  precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Art. 2 din HCL nr.47/2010 se modifică  şi va avea următorul cuprins:

,, Art.2 Se aprobă alocarea  sumei de  20.824 lei Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural artistice şi sportive »  .

Art.2 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate şi Casa de Cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

 

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

28 octombrie 2010

NR.128