ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către SC ACET SA Suceava

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 11 martie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  art. 31^ 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21^ 1  din Legiea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.  (6) lit. “a”  pct. 14 şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Aprobă  delegarea gestiunii  serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, prin atribuire directă, către SC ACET SA Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Suceava de pe lângă Tribunalul Suceava, cu J/33/455/1998, CIF RO 13519.

Art. 2 –  Aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare (,, Contractul de Delegare), în forma prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, pe de o parte şi SC ACET SA Suceava, pe de altă parte, cu amendamentele prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C.)”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Suceava cu nr. 26/2002/A/I, din 09 februarie 2010, al cărei membru este municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava.

 

 

 

Art. 4 -  Hotărârea Consiliului Local nr. 200/18.12.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/24.02.2010 se abrogă.

Art. 5 -  Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE                                                                                                                                                  

          

                                                                                                                                                     Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

11.03.2010

NR. 13