ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea şi completarea HCL nr. 120/2010 privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al

S.C. ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier local Proboteanu Constatin, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din  HCL nr. 79/13.08.2010 şi HCL nr.112/2010 precum şi prevederile Legii nr. 66/1993 ;

             În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14,  art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 120/2010 privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al  S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , în sensul că se modifică condiţiile şi tematica privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al    S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L., conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2: Restul prevederilor HCL nr. 120/2010 rămân valabile.

        Art.3. Primarul Municipiului, prin DADP, Compartimentul juridic şi S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

28 octombrie 2010

NR.130