ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Reabilitare şi reparaţii la pavilion central şi la secţia de obstetrică – ginecologie la spitalul municipal Vatra Dornei ”

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 29 octombrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 59/2010 şi Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul “ Reabilitare şi reparaţii la pavilion central şi la secţia de obstetrică – ginecologie la spitalul municipal Vatra Dornei ”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “ Reabilitare şi reparaţii la pavilion central şi la secţia de obstetrică – ginecologie la spitalul municipal Vatra Dornei  ”, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul municipiului, prin  Spitalul municipal, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VASILE CHIRUŢĂ

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

29.10.2010

NR.131