ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 noiembrie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

-         OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

-         Normele metodologice din 29 anuarie 2009 de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

-         OUG nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;

-          Legii nr.95/2006 - privind  reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

     -       HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;

     - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal  pentru asistenţa medicală spitalicească şi pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1778/2006 ;

     - HCL nr. 59/28.06.2010 privind aprobarea preluării prin protocol a managementului asistenţei medicale a spitalului municipal Vatra Dornei;

      -   Protocolul de predare- preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei înregistrat sub nr. nr. 5621/14373/30.06.2010 încheiat între Consiliul local şi Direcţia de Sănătate Publică -Suceava;

     - HCL nr. 96/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Spitalului municipal Vatra Dornei;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. “a” , precum şi art.45,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei conform  anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3  Cu data prezentei hotărâri îşi încetează valabilitatea HCL nr. 122/28.10.2010.

         Art. 4  Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.133